Valåret 2014 i Sverige

Lista över svenska partier och deras narkotikapolitik.

Supervalåret i Sverige 2014

Vi märker att valrörelsen har startat, debatterna hettar till. Jobbfrågan är i fokus, det är bra.
Men alltför ofta hör man bara debatter om jobb, utbildning eller invandring utan ett enda ord om narkotikafrågor. Detta är mycket frustrerande!

Vill du också rösta på något parti som har en mer human politik för Cannabis fast inte vet vad du ska rösta på?
Det kan vara en riktig djungel att läsa igeonm alla partiprogram därför tänkte vi på SweBud tänkte göra det lätt för alla stoners där ute att välja ett parti som passar dom (oss) :)

Under 2014 är det val vid två tillfällen.

När är EU valet?

Den 25 maj 2014 är det EU-val i Sverige. Då väljer vi 20 ledamöter som ska representera oss i Europaparlamentet i fem år.

När är Riksdagsvalet?

Riksdagsvalet i Sverige 2014 planeras äga rum söndagen den 14 september 2014.
Vid detta val kommer Sveriges riksdag för mandatperioden 2014 - 2018 att väljas.


Osäker på om du vill legalisera?

Då bör du läsa dessa länkar:

Partier och deras narkotikapolitik

Detta är partierna som vi har hittat information om narkotikapolitik på: Vi har dock beslutat att inte ta med SD eller KD då vi inte stödjer inte SD:s värderingar samt att religion inte har något att göra i riksdagen..

Cannabispartiet

Bortsett från en legalisering av Cannabis vill vi på samma grunder se en avkriminalisering av bland annat amfetamin och heroin så att vi istället för att ställa oresonabla krav på människor med missbruk kan fråga dem 'hur kan vi hjälpa dig?'. Tunga missbruk är svåra att bli av med och vi anser att detta måste göras på individens initiativ, inte av vården. För tunga missbrukare är sannolikheten för återfall stor och för vården ofta oförlåtligt. Repressalierna därefter blir ofta så omfattande med tanke på hur lång vägen till vård är för vissa att människor helt enkelt ger upp. Vi tror att detta är anledning till varför Sverige har så mycket högre antal dödlighet bland tunga narkomaner än andra länder inom EU.

Vi vill se att människor med tunga drogproblem kan få hjälp av läkare med sina missbruk, och på så sätt ge dem hopp om ett bra liv. Vissa kommer kunna återgå till samhället med hjälp av läkare, andra behöver tid på sig- men insikten kommer att komma förr eller senare. Till skillnad från Cannabis finns det ingen som 20 år in i ett missbruk av exempelvis heroin skulle rekommendera det till någon. Vi ser inte det är något problem med själva missbruket utan problemet uppstår vid kriminaliseringen. Det är vad som ger individerna de riktiga sociala problemen, där de måste vända sig till kriminalitet och ett utanförskap istället för att få hjälp och kunna vara en del av samhället i bästa fall (även under behandlingstiden).

Cannabispartiet.se

Piratpartiet

Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras. Omyndiga personer som påträffas med narkotika ska anmälas till socialtjänsten, via dem kan de få hjälpa att bli kvitt sitt narkotikabruk. Myndiga personer som påträffas med narkotika informeras angående möjligheter till missbruksvård. Det är upp till den enskilde att ta kontakt med vårdande instanser.

Det diskuteras även internt på piratpartiet att Legalisera Cannabis. Intressanta länkar:

Internt debattinlägg: Legalisera Cannabis
Internt debattinlägg: Avskaffa tvångsvården av missbrukare
Internt debattinlägg: Drogpolitiken
Internt debattinlägg: Cannbis är en kultur, en livstil, en medicin, en underplanta
Internt debattinlägg: En förnyad narkotikapolitik
Ska cannabis vara regeringens business?

Piratpartiet.se

Liberalapartiet

Vår utgångspunkt är att människor ska få göra vad de vill så länge de inte skadar någon annan. Droger innebär risker, men vilka risker man tar med sitt eget liv har ingen annan rätt att bestämma. Att skydda medborgarna från deras egna beslut är därför ingen legitim uppgift för staten. Den repressiva drogpolitiken gör mer skada än nytta.

Konkret innebär Liberala partiets drogpolitik att vi till att börja med kräver att bruket av narkotika avkriminaliseras (det handlar egentligen om en återgång till det som gällde fram till 1989). Vidare vill vi att produktion, distribution och innehav av narkotika legaliseras stegvis och att cannabis legaliseras först. Ett första steg mot detta är att Sverige säger upp FN-konventionen från 1961 som kräver att narkotika ska vara förbjudet.

Liberalapartiet.se

Liberaldemokraterna

Liberaldemokraterna anser att den förda politiken är illegitim ur alla dessa perspektiv och måste förändras från grund.

Att en skadereducerande politik prioriteras i allt som rör narkotika och bruk.
 • Att den kroppsliga autonomin sätts som ledstjärna för all politik.
 • Att en mångfald av behandlingsformer och alternativ för den som söker vård mot beroendeproblematik tillgängliggörs.
 • Att substitutionsbehandling och andra former av behandlingar även skall utvecklas och finnas tillgängliga på fängelser och andra instanser som innebär frihetsberövning.
 • Att målen för behandling styrs av patienternas målsättningar och behov.
 • Att behandling i första hand alltid skall ske frivilligt och att tvångsåtgärder (LVM) skall brukas endast i extremfall och på ett rättssäkert vis.
 • Att sprutbytesprogram inrättas där behov finns och att det på mindre orter finns tillgång till rena sprutor som skall kunna erbjudas på Apotek eller vårdcentraler. Det skall även vara tillåtet att privat införskaffa sprutor från utlandet, och därtill inga hinder resas för privata initiativ att starta sprutbyten utan kommersiell vinning.
 • Att allt bruk och innehav för personligt bruk av (illegala) droger avkriminaliseras. Detta inbegriper även odling och innehav av plantor (detta kommer gälla framför allt den vanliga hemodlingen av cannabis) i hemmet för eget bruk. Därmed vill vi jämställa detta med den tillverkning av vin och öl i hemmet, för eget bruk, som alkohollagens andra kapitel medger.
 • Att upphäva det svenska spritmonopolet. I narkotika- och drogpolitiken ingår självfallet även alkohol, ett första steg är att öppna marknaden. Här kommer vi dessutom att verka för att det skall vara tillåtet att bränna egen sprit för husbehov. Liberaldemokraterna är dessutom mot extra straffbeskattning på alkohol. Det ska vara en och samma skattesats på allt, enligt principen om plattskatt, så även för alkoholen.
 • Att resurser i och med en sådan avkriminalisering istället kommer relevanta instanser till del; för utveckling av ett skadereducerande socialt arbete, utveckling av den akademiska forskningen i fältet, samt för utveckling av brukarperspektivet inom bland annat beroendevården.
 • Att forskning om medicinsk cannabis - och andra substanser som tidigare ej tillåtits - skall tillåtas och därmed också ges möjligheter till forskningsanslag.
 • Att medicinskt motiverad cannabis skall tillåtas, i första hand enligt gällande EU-praxis och lag, men vi är medvetna om att rådande EU praxis är otillräcklig. Det skall utredas hur smärtpatienter och andra behövande ska kunna få vilket cannabisbaserade preparat som helst legalt.
 • Att utreda en legalisering av olika typer av narkotika som idag är helt förbjudna; utreda formerna för hur en reglering ska se ut, och för hur en sådan eventuellt kan komma till stånd. (Graden av farlighet hos drogerna medför rimligtvis behov av olika typer av reglering och lagstiftning, och detta måste utredas eftersom ingen enighet finns idag om varken formerna för legalisering eller reglering.)
Liberaldemokraterna.com

Vänsterpartiet

Vad vill ni göra för att förbättra missbruksvården?
Alla som har problem med missbruk och beroende ska få snabb hjälp. Så är det inte idag, till stor del på grund av att det är otydligt vilket ansvar sjukvården och kommunernas socialtjänst har. Detta måste bli tydligare.
Den som har problem ska få rätt till påbörjad vård och behandling inom sju dagar från det man har sökt hjälp. Fler måste också kunna få läkemedel som hjälp mot sina missbruksproblem.

Ska tillverkning, försäljning och innehav av narkotika fortsätta vara olagligt?
Ja.

Ska eget bruk av narkotika vara olagligt?
Nej. Vi vill inte att någon ska använda narkotika, men vi tycker inte att det är rätt att straffa dem som gör det. Att de som använder narkotika automatiskt anses vara kriminella stöter ut dem ur samhällsgemenskapen. Människor som har problem undviker då ofta att söka hjälp. Detta kan leda till allt tyngre missbruk.

De som vill att användning av narkotika ska vara olagligt säger ofta att den viktigaste anledningen är att man annars inte kan tvinga människor att lämna urinprov för att testa om de har narkotika i kroppen. Men detta har lett till att polisens arbete mot narkotika alltför mycket handlar om just urinprov och man har minskat fokus på langningen av narkotika. Men vi tycker att det är mycket viktigare att arbeta just mot langningen. Urinproven leder också ofta bara till ett straff och ingen hjälp för den som använder narkotika.

Vänsterpartiet.se

Defria

- Vi anser att drogberoende är ett psykosocialt betingat problem som måste adresseras. På ett annat sätt än tidigare. Vad skapar behovet av droger och varför? Förbuden skapar uppenbarligen marknaden, så det ÄR ett problem. Som det är idag är ju uppenbarligen förbudssyftet att verka marknadsupprätthållande. Det finns inget självändamål för samhället att människor använder droger. Om människor knarkar som en konsekvens av psykosocial utsatthet så är det uppenbarligen en vårdfråga.

- Partiet De Fria ser helst ett samhälle utan droger.
Vi vill samtidigt inte sätta individer som fastnat i missbruk i fängelse utan istället ge dem vård.
- Partiet De Fria vill föra en öppen dialog med poliser som kan detta och som kan ge tips o råd om hur man kan slå sönder marknaden för knarket.

Defria.se

Socialdemokraterna

För att ta upp kampen mot narkotika måste vi arbeta tillsammans. Hela samhället behöver mobiliseras - enskilda, ideella organisationer, folkrörelser. Det räcker inte med några enstaka punktinsatser. Istället krävs ett kraftfullt, långsiktigt arbete. Därför har vi tagit fram en nationell handlingsplan mot narkotika. Den går ut på att:
 • 1. Förstärka det förebyggande arbetet mot narkotika.
 • 2. Förbättra missbruksvården.
 • 3. Minska tillgången på narkotika.
För att snabbt få i gång arbetet med handlingsplanen har vi satsat totalt 325 miljoner kronor. Av dem ska 100 miljoner kronor satsas på kriminalvården. Arbetet koordineras av en narkotikasamordnare.

Drogmissbruk i krogmiljö måste kartläggas, och ordningsvakter och serveringspersonal erbjudas utbildning om narkotika.

Om vi får ditt förtroende vill vi:
 • stärka det förebyggande arbetet och skapa drogfria miljöer för ungdomar
 • förbättra missbrukarvården
 • stärka gränskontrollen för att stoppa narkotikasmuggling
Socialdemokraterna.se

Miljöpartiet

Missbrukare ska erbjudas bästa möjliga stöd, behandling och vård för att komma ur sitt beroende, exempelvis genom sprututbytesprogram och successiv avvänjning med medicinering. Polisen ska ingripa mot all handel med narkotika. Förebyggande arbete ska premieras. Alla som har behov av det ska i ett tidigt skede erbjudas verksam behandling för att kunna bryta sitt missbruk. För att bekämpa missbruk bland unga är det förebyggande arbetet viktigt, det kräver tillgängliga ungdomsmottagningar, skolor med fungerande elevhälsa och bra fritidsverksamheter. Barn till missbrukare ska erbjudas gruppverksamhet.

Mp.se

Moderaterna

Socialpolitiken utgör en viktig del i samhällets skyddsnät för att ge trygghet och stöd till de människor som av olika anledningar hamnat i en situation de inte klarar av utan hjälp. Vår socialpolitik syftar till att hjälpa de människor som behöver det, samtidigt som de sociala trygghetssystemen ska uppmuntra människor att utifrån sina egna förutsättningar bryta utanförskap och bidragsberoende.

Alla människor har ett ansvar för sitt eget liv. Men ibland, av olika skäl, klarar man sig inte ensam eller orkar inte ta ansvar för sina närmaste. Då behövs ett skyddsnät som ger trygghet men också ger stöd för att kunna ta sig ur utanförskapet.

När det gäller barn som far illa måste extra höga krav ställas på samhällets insatser. Socialtjänstens arbete med utsatta barn ska präglas av hög kompetens och kvalitet för att snabbt och effektivt kunna ta hand om de barn som av olika anledningar behöver trygghet, skydd och stöd.

När det gäller människor som fastnat i missbruk måste samhället arbeta aktivt på flera fronter. Det viktigaste är det förebyggande arbetet som syftar till att minska tillgången på droger och fånga upp de personer som är på väg in i ett missbruk.

Moderat.se

Centerpartiet

Vi vill ha ett samhälle som är fritt från droger. Det bästa är om ingen börjar med droger alls och därför vill vi satsa på det förebyggande arbetet. Vi gör heller ingen skillnad på så kallade lätta eller tunga droger. Oavsett om det handlar om cannabis eller heroin så är målet att ingen ska missbruka.

Centerpartiet vill:
 • Förhindra narkotikamissbruk genom förebyggande insatser
 • Att barn och unga ska prioriteras i det drogförebyggande arbetet
 • Att man snabbt ska kunna få behandling om man vill bli fri från sitt missbruk.
Centerpartiet.se

Folkpartiet

Narkotikahanteringen ska bekämpas i alla led, från smuggling och distribution till gatuförsäljning och användning. De starkaste rättsmedlen som telefonavlyssning, hemlig rumsavlyssning m.m. ska inriktas mot de allra grövsta brotten. Sverige ska fullt ut använda sig av det rättsliga samarbetet inom EU så att polisen får möjlighet till informationsutbyte för att kartlägga internationella ligor som opererar både i Stockholm och i andra länder.

Folkpartiet Stockholms län vill:
 • Att Stockholmspolisen ska öka kontakterna och informationsutbytet med polisen i andra EU-länder om narkotikasmuggling och annan grov, gränsöverskridande brottslighet.
 • Att narkotikahanteringen ska bekämpas i alla led - från smuggling till användning. Den viktigaste satsningen är förebyggande arbete och tidiga insatser till personer i riskzonen för att hamna i missbruk.
 • Lagstiftningen om kat ska skärpas så att drogen bedöms på samma sätt som andra slags narkotika
Folkpartiet.se

Enhet

Enhet strävar efter ett samhälle fritt från drogmissbruk. Förebyggande arbete och tidiga insatser är viktiga för dem som befinner sig i riskzonen till att utveckla missbruk och kriminalitet. Vid alla former av missbruk finns en orsak. Vi vill förstå orsakerna och behandla utifrån den kunskapen, istället för att endast dämpa symptomen.

Enhet.se

Kommunistiska Partiet

Kommunistiska Partiet arbetar för ett narkotikafritt samhälle. All icke-medicinsk hantering av narkotika, inklusive bruk av narkotika, skall vara förbjuden. Partiet förespråkar stränga straff för narkotikahandelns profitörer och kämpar för en utbyggd och human vård för personer med beroendeproblematik.

Kommunisterna.org
Förslag